Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů
Poučení o právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a udělením souhlasů

Správcem osobních údajů je Auto Kora top s.r.o., IČ 27789306,
sídlem M. Alše 780, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41749
e-mailová adresa: gdpr@autokora.cz
Web: www.autokora.cz
Tel: +420 608 662 305
Kontaktní osoba ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů: Martina Králová
dále také jen „správce“

Správce osobních údajů, tedy společnost Auto Kora top s.r.o., tímto informuje subjekty údajů (všechny osoby, jejichž osobní údaje zpracovává) o tom, že osobní údaje, které mu byly poskytnuty, nebo které získal v souvislosti se svým předmětem podnikání, zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, dále též jen nařízení GDPR), a také zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Abyste lépe porozuměli textu níže, vysvětlujeme základní zásady týkající se zpracování osobních údajů a hlavní pojmy:

ZÁKLADNÍ POJMY:
„osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
„zvláštní kategorií osobních údajů“ osobní údaje vypovídající o etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, jakož i genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby;
„subjektem údajů“ fyzická osoba, které se osobní údaje týkají (může se jednat o zaměstnance, zákazníka, člena orgánu správce, zástupce dodavatele, odběratele apod.);
„zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů; jedná se např. o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení (toto však není vyčerpávající seznam);
„dalším zpracováním“ zpracování osobních údajů za jiným účelem, než pro který byly původně shromážděny, např. další zpracování volně dostupných údajů (veřejných údajů z katastru nemovitostí, které byly původně shromážděny za účelem vedení evidence katastru nemovitostí apod.);
„správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám, nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
„zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; za určitých podmínek může být správce i v pozici zpracovatele nebo se může jednat např. o subjekt, který pro správce zajišťuje účetnictví, IT služby apod.;


Hlavní zásady při zpracování osobních údajů:

Zákonnost, korektnost, transparentnost:
Zpracovávat osobní údaje je možné pouze korektním, zákonným a transparentním způsobem, a to pouze na základě právních titulů definovaných v nařízení GDPR. Správci je uložena povinnost zajišťovat v co největší míře informovanost subjektů údajů a postupovat při zpracování osobních údajů otevřeně a v souladu s GDPR.
Z uvedeného důvodu jsme vypracovali tento dokument, kterým mimo jiné zajišťujeme výše uvedené.

Účelové omezení: Účel zpracování osobních údajů určuje rámec zpracování, které lze provádět. Vymezení účelu je povinností správce. Je zakázáno zpracovávat osobní údaje za jinými účely, než za kterými byly shromážděny. Z tohoto existují výjimky (např. pokud k tomu dá subjekt údajů souhlas, pokud je nový účel zpracování slučitelný s původním apod.). Zpracování za jinými účely je tzv. dalším zpracováním.
Hlavní účely zpracování Vašich osobních údajů jsou uvedeny níže, ale ve vztahu k zákazníkům a našim smluvním partnerům se jedná zejména o zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy s Vámi, ať už je to objednávka zboží přes e-shop, zakázka týkající se nákupu vozidla či jeho servisu či smlouva s našimi partnery, dodavateli, pojišťovnami, přepravci apod.

Minimalizace údajů: Předpisy ukládají zpracovávat a shromažďovat pouze ty osobní údaje, které jsou relevantní a přiměřené vzhledem k účelu zpracování, a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro naplnění vymezeného účelu. Pokud by bylo možné dosáhnout účelu i bez zpracování některých osobních údajů, je nutné tyto nadbytečné osobní údaje přestat zpracovávat.
Z uvedeného důvodu zpracováváme jen nezbytně nutné údaje.

Přesnost: Zpracované údaje musí být přesné a musí odpovídat skutečnosti a v případě potřeby (dle povahy daného zpracování) je správce povinen provádět jejich aktualizaci. Jakmile správce či zpracovatel zjistí, že údaje jsou nepřesné, přijme veškerá rozumná opatření k tomu, aby nepřesné údaje opravil nebo zlikvidoval. Přesnost musí být zajišťována v průběhu zpracování i shromažďování údajů v rozsahu rizika případné újmy subjektu údajů. Správce neodpovídá za nepřesnost údaje, pokud mu subjekt údajů poskytne údaj nepravdivý.
Vzhledem k výše uvedeném Vás tímto žádáme, dojde-li u Vás ke změně některého údaje, zejména identifikačního, oznamte nám tuto skutečnost.

Omezení a forma uložení: Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Po skončení této doby se správci ukládá povinnost osobní údaje zlikvidovat (vymazat či anonymizovat), to neplatí, pokud je dána některá z výjimek stanovených v GDPR.
Osobní údaje zpracováváme tak, aby výše uvedené bylo naplněno.

Integrita a důvěrnost: Osobní údaje se zpracovávají takovým způsobem, který zajistí jejich zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a dále také zničením, poškozením či ztrátou apod.
Osobní údaje uchováváme ve formě, která neumožňuje přístup neoprávněných osob k těmto údajům, když bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás na prvním místě.

Informujeme Vás tímto, že zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů:

Běžné:
- adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů a splnění smlouvy (zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpis a jiné obdobné informace)
- popisné údaje a bankovní údaje (např. bankovní spojení)
- technické a identifikační údaje o vozidlech v případě nákupu vozidla, servisu či opravy (VIN, SPZ, stav, model, fotografie)
- podobizna a záznam chování v rámci kamerového systému v provozovně
- ostatní jiné nutné k naplnění účelu

V případě, že nás v rámci havárie či opravy vozidla zmocníte k vyřízení pojistné události, přebíráme od Vás a poskytujeme pojišťovně, dále Vaše osobní údaje vyžadované v konkrétní věci pojišťovnami.

V případě, že pro Vás vyřizuje financování nového vozu, přebíráme od Vás a poskytujeme finanční instituci dále Vaše osobní údaje vyžadované v konkrétní věci pro zajištění financování.

Zvláštní kategorie osobních údajů (osobní údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby) u svých zákazníků nezpracováváme.
Pokud dochází ke zpracování zvláštní kategorie údajů tak, jen v nezbytně nutné míře, vždy na základě oprávněného zákonného titulu, a to u zaměstnanců správce např. při pracovním úrazu zaměstnance nebo na základě výslovného souhlasu.

Osobní údaje získáváme přímo od Vás (získané jsou při jednání o uzavírání smlouvy, formou osobní, e-mailovou, telefonickou, přes chat, přes webové stránky – e-shopy, vizitky, webové formuláře aj.). Případně můžeme k získání některých údajů využít veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

ZÁKONNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje mohou správci zpracovávat jen na základě existujících zákonných titulů. Osobní údaje tedy zpracováváme na základě zpracování nutného pro plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti, či oprávněného zájmu.
U zákazníků a smluvních partnerů osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy (nákup výrobků a služeb) a dále můžeme některé údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu.
U zaměstnanců osobní údaje zpracováváme zejména z nutnosti plnění smlouvy a zákonných povinností zaměstnavatele.
U zástupců korporací a statutárních orgánů korporací či jejich zaměstnanců (oprávněných zástupců) osobní údaje zpracováváme z titulu plnění právní povinnosti identifikovat osobu jednající za smluvní stranu.
Některé údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, přičemž pokud u nás dochází ke zpracování z tohoto důvodu (např. kamerový systém v provozovně), vždy pečlivě považujeme, balancujeme, zda je zpracování opravdu nezbytné a zda jsou splněny zákonné předpoklady (před zpracováním posuzujeme oprávněnost tzv. balančními testy). Při provozu kamerového systému je oprávněným zájmem správce zajištění ochrany zdraví osob a ochrany majetku.
Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání probíhá za účelem jednání o uzavření pracovní smlouvy, či některých dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, v rámci výběrového řízení. A po jeho ukončení po dobu jednoho roku pro evidenční účely a případný opakovaný zájem uchazeče o zaměstnání. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu, ve kterém je uchazeč správci dobrovolně sdělil.

ZPRACOVÁNÍ PŘI UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, a to ať už za účelem:
- Zasílání obchodních sdělení
- Umožnění sběru cookies
- či jiným účelem

Informujeme Vás tímto, že souhlas můžete kdykoli odvolat, a to na kontaktech uvedených v tomto dokumentu.

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do zařízení kupujícího (mobil, notebook, pc atd.) při užití webové stránky správce. V některých případech jsou cookies nezbytné, jinak by webová stránka nefungovala správně – tyto cookies nelze omezit. Pokud s ukládáním nezbytných cookies kupující nesouhlasí, je povinen opustit webovou stránku (e-shop). Další ukládání cookies (reklamní, analytické, reklamní) je již volitelné, a kupující je oprávněn uložit vlastní nastavení ukládání cookies na jeho zařízení. V nastavení cookies může kupující kdykoli provézt změnu.

V případě, že nám udělíte souhlas se zasílám obchodních sdělení, tak účelem tohoto souhlasu je využití vašich osobních údajů, zejména tedy údajů kontaktních (e-mailová adresa, telefon) pro zasílání obchodních a marketingových nabídek všech zboží a služeb, které poskytujeme. Udělení souhlasu je svobodné, nic jím nepodmiňujeme.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ.
Účelem zpracování osobních údajů je zejména plnění smluvních povinností dle uzavřené smlouvy či na základě Vaší objednávky, či v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy - tedy osobní údaje jsou zpracovány proto, abychom mohli smlouvu uzavřít a pak ji splnit (kupní smlouva na dodání zboží např. nákup vozidla, nákup přes e-shop, či dodání služeb např. servis oprava vozidel, či jiná smlouva).

V případě, že kupující zakládá u prodávajícího uživatelský účet, bere kupující na vědomí, že jeho osobní údaje jsou dále zpracovány i za účelem vedení tohoto účtu.

U zaměstnanců je hlavním účelem rovněž plnění uzavřené pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele a dále plnění zákonných povinností u zaměstnanců.

Při používání kamerového záznamu je hlavním účelem zajištění ochrany zdraví osob a majetku správce. Subjekty údajů jsou o kamerovém systému všude tam, kde je umístěn, informováni piktogramy.

Účelem zpracování mohou rovněž být účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů se zpracováním.

Osobní údaje jsou správcem zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem či v rozsahu v jakém je správce získal pro plnění svých povinností.

Účelem zpracování dále může být:
- Plnění vašich žádostí
- Správa a zlepšení obchodního modelu a vztahů k zákazníkům a smluvním partnerům
- Výzkum trhu, statistika

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje můžeme předat PŘÍJEMCUM osobních údajů, kterými mohou být v souladu s účelem, se kterým údaje zpracováváme zejména: Subdodavatelé služeb (např. pošta), orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, aj.úřady), pojišťovny, zpracovatelé osobních údajů - poskytovatelé údržby informačního systému, externí účetní, externí dopravci aj.

Informujeme tímto všechny zákazníky uzavírající smlouvu či objednávku na nový automobil či zakázku na servis či opravu automobilu zn. FORD, že správce je dle své partnerské smlouvy s importérem vozidel zn. Ford povinen předat a také tak činí údaje o zákaznících a vozidlech, když zákazník tímto bere na vědomí, že tyto informace jsou předávány společnosti FORD MOTOR COMPANY s.r.o. (dále jen Ford). K uvedenému zpracování Fordem najdete samostatnou kompletní informaci, a to zde.


DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu v souladu se zákonnými povinnostmi, v souladu se zákonnými lhůtami pro skartaci a archivaci, případně pak z důvodu oprávněného zájmu správce.
Osobní údaje jsou vždy zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů či k naplnění účelu udělených souhlasů.
V případě uchování osobních údajů poté, kdy je splněna smlouva, jsou údaje uchovány na základě oprávněného zájmu správce na ochranu svého majetku a zájmů, a to po dobu běhu promlčecích lhůt daných zákonem k uplatnění práv (zejména z titulu odpovědnosti za vadu služby či výrobku, či poskytnuté záruky).


ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ
Zpracování osobních údajů provádíme sami, či prostřednictvím zpracovatele. Zpracování je prováděno v našem sídle či provozovnách, jednotlivými zaměstnanci, příp. zpracovateli. V případě, že jsou osobní údaje předávány na základě platného titulu jiných osobám – zpracovatelům, máme s těmito uzavřeny písemné smlouvy. Ke zpracování dochází zejména prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za účelem ochrany jsme přijali technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Informujeme Vás tímto, že ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ani profilování při zpracování osobních údajů. Osobní údaje rovněž nepředáváme do třetích zemí.
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence /volního rozhodování člověka.
Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, atd.

Pokud nám v případě jednání o uzavření smlouvy své osobní kontaktní a identifikační údaje nesdělíte, nemůže dojít k uzavření smlouvy, neboť bychom ji neměli, jak splnit. Sdělení Vašich kontaktních a identifikačních údajů je tak zákonným požadavkem na identifikaci smluvní strany ale také smluvním požadavkem nutným ke splnění smlouvy.
V případě zpracování osobních údajů formou provozu kamerového systému, nemáte povinnost osobní údaje (podobizna a záznam podoby) poskytnout. U vstupu do snímaných prostor jsou všechny osoby informovány, že objekt je pod kamerovým záznamem a pokud s tímto nesouhlasí, nemusí do objektu vstupovat.
Co se týká zaměstnanců je poskytnutí osobních údajů zákonným požadavkem, neboť správce ve vztahu k zaměstnancům plní množství zákonných povinností, navíc s ním uzavírá pracovní smlouvu. V případě, že údaje nebudou poskytnuty, nemůže být smlouva pracovní uzavřena.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:
Tímto Vás informujeme o vašich právech:

Jako subjekty údajů (zákazníci, zaměstnanci a další) máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Máte právo na sdělení:
• účelu zpracování
• kategorii dotčených osobních údajů
• příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
• o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů.
Máte také právo na to být informováni.

Neúplné či nepřesné osobní údaje můžete doplnit nebo opravit, v případě, že jsou zpracovávané údaje nepřesné či neúplné.

Při naplněním zákonných podmínek máte právo na výmaz osobních údajů, a to:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese relevantní námitku proti zpracování
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Máte právo, abychom v určitých případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR omezili zpracování vašich osobních údajů. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, či zájmech třetí strany, máte právo kdykoli vznést námitku.
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Při vznesení námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, se již dále osobní údaje nesmí pro tyto účely zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jsme získali v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, abychom je předali my.

Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem dotýká (mimo stanovených výjimek v GDPR nařízení).

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Rovněž máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Jsme Vám však plně k dispozici a věříme, že stížnosti nebude zapotřebí.
Uplatnění práv, žádosti o informace:
V případě, že budete požadovat jakékoli informace, týkají se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se primárně obrátit na:

email: gdpr@autokora.cz
nebo písemně na adresu: M. Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí
Osobně v sídle správce

Neváhejte nás kontaktovat, Vaši případnou žádost vyřídíme bezodkladně.


Auto Kora top s.r.o.
Ve Valašském Meziříčí dne 20. 01. 2023Verze 1.2023
Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.